Zmluva o pôžičke peňazí

Zmluva o pôžičke podľa obchodného zákonníka je taká zmluva, kde veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na ľubovoľné zaobchádzanie s vecou určenej podľa druhu, ktorá je predmetom danej zmluvy o pôžičke. Účastníkmi zmluvného dojednania je dlžník a veriteľ. Pričom dlžník je právnická alebo fyzická osoba, ktorá si požičiava určitú vec. Veriteľ je rovnako fyzická alebo právnická osoba, ktorá určitú vec požičala a uplatňuje si nárok na vrátenie. Zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na voľné nakladanie s vecou určenej podľa druhu, ktorá je predmetom zmluvy.

TIP na výhodnú rýchlu pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť
  • dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie
Zmluva o pôžičke peňazí na obrázku

Uzatvorením zmluvy o pôžičke medzi zmluvnými stranami (medzi dlžníkom a veriteľom), môže dôjsť okrem písomnej aj ústnou dohodou. Pre platnosť zmluvy sa zákonom nevyžaduje žiadna osobitná forma a nemusí byť ani podpísaná pred notárom. Ak sa ale jedná o väčšiu sumu peňazí, je vhodné, aby bol aspoň dlžníkov podpis úradne overený na zmluve pred notárom alebo na matrike. Potom sa dá vyhnúť tomu, že by dlžník na súde vyhlasoval, že zmluvu nepodpísal.

Náležitosti zmluvy o pôžičke obsahujú aj

  • Dohoda o prenechaní veci určenej podľa druhu
  • Povinnosť vrátiť vec rovnakého duhu
  • Určenie času vrátenia

Zmluva o pôžičke je sa uzatvára podľa §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Získajte výhodnú rýchlu pôžičku pre každého, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
51 klientov už dnes požiadalo